05 03 2020 Our Good Shepherd, Part 2 (Sermon Only)

Unified Service for a unified Good Shepherd. "They devoted themselves to the apostles' teaching, fellowship, breaking of bread, prayer"

Files
Sermon Audio
Sermon Video